Tag: White-collared

White collared trogon

White collared trogon

Male white collared trogon (Tobago)